Voor elk project waar stikstofuitstoot een rol speelt moet vooraf worden getoetst of deze uitstoot geen negatieve gevolgen heeft op de door de Wet natuurbescherming beschermde Natura-2000 gebieden. Er geldt een depositie drempelwaarde van 0,00mol/ha/jr (molen per hectare per jaar) en zolang deze waarde niet wordt overschreden is er geen vergunning nodig op basis van de Wet natuurbescherming.

stikstofonderzoek.nl te veel uitstoot, toch een vergunning

Intern of extern salderen?

Mocht het onderzoek aantonen dat deze waarde wél wordt overschreden dan dienen er maatregelen genomen te worden om de uitstoot te verminderen of  te compenseren, dit noemen we salderen. Het salderen kan intern of extern gebeuren, eerst zal worden gekeken naar interne mogelijkheden, denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van elektrisch bouwmaterieel in plaats van met een verbrandingsmotor aangedreven materieel. Als dit nog niet tot de gewenste verminderen zorgt dat is extern salderen de volgende optie. Dit betekend dat bestaande emissierechten mogen worden overgekocht.

Stel dat een veehouderij stopt met bestaan dan komen er emissierecht vrij, 70% hiervan mag worden verkocht en 30% gaat terug naar de natuur om zo op termijn de uitstoot terug te dringen. Er zijn bedrijven op de markt die bemiddelen in de in en verkoop van deze rechten.

Significante nadelige effecten

Als blijkt dat significante nadelige effecten op de beschermde natuurgebieden niet voorkomen kan worden dan kan een ADC toets de laatste mogelijkheid zijn op het verkrijgen van een vergunning. Indien de passende beoordeling van een plan of project (of programma) niet de vereiste zekerheid biedt dat de natuurlijke kenmerken van een Natura 2000-gebied niet worden aangetast, kan alleen toestemming voor een plan of project worden verleend indien:

A – Er geen alternatieven zijn,

D – Sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang en

C –  De nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.

In de handreiking ADC-toets wordt een toelichting gegeven op deze drie onderdelen.

stikstofonderzoek.nl stappenplan