Een veehouderij met dieren zonder productierechten die meedoet aan regeling gerichte opkoop mag zich niet meer elders in Nederland vestigen. Dat schrijft minister Carola Schouten van LNV in een brief over de ‘Gerichte opkoop van veehouderijlocaties met hoge stikstofdepositie nabij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden’ aan de Tweede Kamer.

stikstofonderzoek beroepsverbod bij opkoop van veehouderijen

Daarmee is het zogenoemde beroepsverbod weer in de regeling opgenomen. Eind vorig jaar had de minister in een debat over de Stikstofwet nog toegezegd dat het beroepsverbod uit de regeling voor de gerichte opkoop van veehouderijen zou worden gehaald.

‘Een belangrijk aandachtspunt bij opkoop van veehouderijen met dieren zonder productierecht is dat er bij opkoop geen rechten kunnen worden doorgehaald en dat daarmee op een andere manier moet worden geborgd dat de vermindering van stikstofemissie en depositie op Natura 2000-gebieden blijvend is’, stelt de minister in de Kamerbrief. ‘Mede hiertoe is de regeling opgenomen dat de ondernemer – op vrijwillige basis – ermee akkoord gaat niet elders in Nederland een veehouderij te vestigen of over te nemen en anderszins medewerking zal verlenen aan het realiseren van een blijvende vermindering van de stikstofemissie vanaf de vestiging.’

Bron en volledig artikel: melkvee.nl