Voorbeeld onderzoek

Op deze pagina geven wij een simpel voorbeeld van hoe een stikstofonderzoek van ons eruit ziet. We hebben gebruik gemaakt van fictieve data voor deze berekening om de privacy van onze klanten te waarborgen.

Al vanaf €350,- kunnen wij een stikstofonderzoek voor u uitvoeren, wij doen u graag een passend aanbod voor uw project.

Voorbeeld onderzoek

Op deze pagina geven wij een simpel voorbeeld van hoe een stikstofonderzoek van ons eruit ziet. We hebben gebruik gemaakt van fictieve data voor deze berekening om de privacy van onze klanten te waarborgen.

Al vanaf €350,- kunnen wij een stikstofonderzoek voor u uitvoeren, wij doen u graag een passend aanbod voor uw project.

stikstofonderzoek

J. C. van Hattumweg 5, Amstelveen

Gemeente Amstelveen

Aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een vrijstaande woning.

Dit onderzoeksrapport is opgesteld door stikstofonderzoek.nl, onderdeel van:

pvadvies header logo

Opdrachtgever

Klantnaam

Voorbeeldstraat 1
1234 AB Amstelveen
020-0000000
06-0000000
info@stikstofberekenen.nl    

Opsteller

Stikstofonderzoek.nl / P.V. Adviesbureau
De Spin 46
1911 LB Uitgeest

www.stikstofonderzoek.nl
info@stikstofonderzoek.nl
+31 6 20 44 22 16

Datum oplevering

Datum oplevering

10 januari 2021

Rapportnumer

Rapportnumer

12345
Versie 1.0

AERIUS berekening nummer

AERIUS berekening nummer

RZC8iFH2qeBt

Samenvatting

Inleiding

Dit onderzoeksrapport wordt opgesteld ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning. De aanvraag is bij gemeente Amstelveen geregistreerd onder nummer 1234567, de aanvraag gaat over de locatie J.C. van Hattumweg 5 in Amstelveen.

P.V. Adviesbureau heeft onderzoek verricht naar de stikstofdepositiebijdrage op de omliggende Natura 2000 gebieden van dit project. Hiermee wordt beoordeeld of de realisatie van het project negatieve gevolgen heeft voor omliggende beschermde natuurgebieden.

Eerste beoordeling

De conclusie is dat er geen gebruik gemaakt kan worden van zogeheten vuistregels voor een beoordeling van de stikstof depositie op door de Wet natuurbescherming beschermde stikstofgevoelige natuurgebieden in de omgeving. Hiervoor is een Aerius berekening noodzakelijk.

Aeriusberekening

De resultaten van de Aerius berekening geven aan dat de drempelwaarde van 0,00 mol/ha/jr, betreffende de stikstofdepositie op beschermede natuurgebieden niet worden overschreven. Derhalve is het aanvragen van een vergunning voor het onderzochte project niet aan de orde.

Voor de uitwerken van dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Aerius software, de uitwerking is als bijlage toegevoegd aan dit onderzoeksrapport.

Inleiding

In opdracht van de opdrachtgever werd door P.V Adviesbureau in januari 2021 een stikstof depositie onderzoek uitgevoerd. Dit rapport is nodig voor de aanvraag van een omgevingsvergunning bij gemeente Amstelveen van de opdrachtgever.

De stikstofdepositie die projecten of plannen buiten een beschermd natuurgebied kunnen veroorzaken in de beschermde natuurgebieden (Natura 2000 gebieden), wordt beschouwd als vorm van een zogeheten negatieve externe werking van activiteiten buiten het natuurgebied. De Natura 2000 gebieden zijn wettelijk beschermd tegen externe werking die nadelig is voor de beschermde natuurwaarden in deze gebieden, deze bescherming is vastgelegd in de Wet natuurbescherming.

De volgende factoren zijn van belang bij het vaststellen van de potentiële effecten:

 • De stikstofemissie van het (beoogde) project
 • De afstand van het project tot de beschermde natuurgebieden
 • De stikstofbelasting in de beschermde gebieden die er in de bestaande situatie al is
 • De toestand waarin het beschermde natuurgebied momenteel verkeerd.

Veel van de beschermde natuurgebieden hebben op dit moment een ongunstige stikstofgehalte als gevolg van een te sterke externe stikstofdepositie. Hierdoor is op dit moment het wettelijke uitgangspunt dat projecten alleen zonder vergunning kunnen doorgaan als deze aantoonbaar tot geen verdere belasting zijn tot de beschermde gebieden. Voor de gebieden die niet aan deze eis voldoen dient verder onderzoek gedaan te worden waarin de depositie en de effecten hiervan worden uiteengezet alvorens een aanvraag voor een vergunning kan worden gedaan.

 

Onderzoeksgebied

De locatie, J.C. van Hattumweg 5 ligt aan de zuidkant van Amstelveen, behorende bij de wijk Westwijk. Direct naast het perceel ligt de N521, in de huidige situatie is het perceel een onbebouwd weiland. Ten westen van de locatie ligt op ongeveer 100 meter een metro spoor.

stikstofonderzoek overzichtkaart

Figuur 1: Een overzichtskaart waar duidelijk de locatie staat aangegeven. (Bron: Google Maps)

Voorgenomen ontwikkeling

Bestaande situatie

De locatie waar de omgevingsvergunning is aangevraagd is in de huidige situatie een weiland zonder bebouwing. Direct ten noorden van het perceel ligt de wijk Westwijk, aan de andere kant zijn alle percelen ook weiland. Op ongeveer 1km van de locatie is een op- en afrit van de provinciale weg N201.

stikstofonderzoek voorbeeldplan huidige situatie

Figuur 2: De bestaande bebouwing op het perceel. (Bron: Google Maps)

stikstofonderzoek voorbeeldplan huidige situatie streetview

Figuur 3: Vooraanzicht van de locatie. (Bron: Google Streetview)

Toekomstige situatie

Het plan van de opdrachtgever is om een vrijstaande woning met aanpandige garage te realiseren op het perceel, de woning is inclusief garage 10 meter breed en 15 meter diep. Er komen 2 bouwlagen waarvan de bovenste verdieping een schuin dak krijgt met aan beide kanten een dakkapel. De goothoogte betreft 3 meter en de nokhoogte 7 meter. Rondom de woning wordt een tuin gerealiseerd met parkeerplekken voor 4 auto’s. De breedte van de stuk perceel dat gebruikt gaat worden voor bebouwing en tuin is 40 bij 40 meter, de rest van het perceel zal weiland blijven.

stikstofonderzoek voorbeeldplan tekening woning

Figuur 4: Vooraanzicht van de te bouwen woning. (Bron: Tekenbureau Amstelveen)

Gebruiksfase

In de gebruiksfase zal de woning bewoond worden door 1 gezin, dit gezin heeft 2 auto’s en een motor. Dit zal naar verwachting tot 6 verkeersbewegingen uit de lichte categorie per dag opleveren. Gezien de ligging van het perceel zal dit tot een nauwelijks zorgen voor extra belasting op het omliggende wegennet daar de J.C. van Hattumweg een toegangsweg is voor het verderop liggende bedrijventerrein en daarom treedt snel verdunning op met het totale verkeersbeeld.

 

Aanlegfase

De aanlegfase duurt 14 maanden, een werkdag duurt 8 uur en er wordt gewerkt op maandag tot en met vrijdag.

Verkeersbewegingen

Per dag zullen er gemiddeld 2 bestelbusjes naar de locatie rijden voor de aanvoer van personeel en klein materieel. Daarnaast komt er per werkweek gemiddeld 1 vrachtwagen groot materieel bezorgen.

Gebruik mobiele werktuigen

Tijdens de aanlegfase wordt enkel gebruik gemaakt van elektrisch gereedschap en werktuigen.

 

Afstand tot stikstofgevoelige locaties

Op circa 5.6km ten oosten van de locatie ligt het Natura-2000 gebied Botshol, dit beschermde gebied is geclassificeerd als zeer gevoelig voor stikstofdepositie (Bron: AERIUS). Dit is het enige Natura-2000 gebied dat op geringe afstand van de locatie ligt. Onafhankelijk van de depositiegevoeligheid van een natuurgebied geldt voor elk gebied dezelfde depositie drempelwaarde waaraan voldaan moet worden.

stikstofonderzoek voorbeeldplan afstand tot natura2000

Figuur 5: De locatie ten opzichte van natuurgebied Botshol.

Aerius berekening

De input voor de berekening is als volgt:

Aanlegfase

 • Transport personeel en klein materieel: 2 bestelbusjes per werkdag
 • Transport groot materieel: 1 vrachtwagen per werkweek
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van gereedschap of werktuig dat wordt aangedreven door een verbrandingsmotor.
 • Aangenomen wordt dat al het verkeer komt via de N201, een retourbeweging tussen de locatie en de op- en afrit betreft 2KM
 • De aanlegfase duurt 14 maanden, de werkdagen zijn maandag t/m vrijdag.

Gebruiksfase

 • 3 personenauto retourbewegingen per etmaal gedurende 365 dagen per jaar
 • De woning zal volledig energieneutraal gebouwd worden en derhalve zal er ook geen gasaansluiting gerealiseerd worden. In de gebruiksfase zal er dus geen uitstoot zijn.

Resultaten Aerius berekening

In de aanlegfase toont de berekening een emissie van 1,2kg/j NOX (stikstof) en 0,1kg/j NH3 (ammoniak) en dit leidt niet tot een overschrijding van de drempelwaarde 0,00 mol/ha/jr betreffende de stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuurgebieden in de omgeving.

In de gebruiksfase toont de berekening een emissie van 0,4kg/j NOX (stikstof) en 0kg/j NH3 (ammoniak) en dit leidt niet tot een overschrijding van de drempelwaarde 0,00 mol/ha/jr betreffende de stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuurgebieden in de omgeving.

Conclusie

Een vergunningaanvraag in het kader van stikstofdepositie op natuurgebieden met een wettelijke bescherming, als geregeld in de Wet natuurbescherming, is niet nodig voor de uitvoering van het project.

Bijlage(s):

Aeriusberekening: RZC8iFH2qeBt

stikstofonderzoek voorbeeldplan aerius berekening page 1
stikstofonderzoek voorbeeldplan aerius berekening page 2
stikstofonderzoek voorbeeldplan aerius berekening page 3
stikstofonderzoek voorbeeldplan aerius berekening page 4
stikstofonderzoek voorbeeldplan aerius berekening page 5
stikstofonderzoek voorbeeldplan aerius berekening page 6
stikstofonderzoek voorbeeldplan aerius berekening page 7